Avtale om bruk av Takstcom sine maler

Generelt

Ved å laste ned noen av våre program / systemer, godtar du denne avtalen uten forbehold

Spesielt

Du må ha egen lisensavtale med Adobe og benytte programmet Adobe Pro DC for å få fullt utbytte av skjemaene. Dette programmet inngår ikke i TakstCom sin lisensavtale og må opprettes av hver enkelt bruker. Her finne du programmet: https://www.adobe.com/no/acrobat/pricing.html For å benytte våre fraser må du i tilegg ha appen WordBoard. Dette er en enganskostnad på cirka 500 kr (avhengig av kronekursen). Appen laster du ned til din I-pad og du kjøper det på AppStore. Her er info om appen: https://apps.apple.com/us/app/wordboard-phrase-keyboard/id960167417

Avtale

Foreløpig avtale (eventuelle endringer vil bli varslet) om bruk av de takst maler som til enhver tid er tilgjengelige hos Takstcom AS er inngått; Mellom den som laster ned (lisenshaver / lisensinnehaver) og Takstcom AS. Avtalen gjelder fra første nedlastning og fornyes automatisk hver måned til avtalen sies opp med 3 mnd varsel. Kontaktperson for teknisk support/ opplæring i systemet og vedrørende avtale og generelle spørsmål er Jørn Brath jorn@takstcom.no

Formålet med avtalen

TakstCom er et frittstående og uavhengig selskap. Vi er ikke bundet av avtaler med forsikringsselskap, eiendomsmeglere eller andre organisasjoner/selskap.

Formålet med avtalen er å tilby takstmenn rapport – maler som tilfredsstiller dagens krav til taksering og konsulentoppdrag.

Betingelser

Betingelser utover denne avtalen fremgår av ordrebekreftelser, følgedokumenter, fakturaer, mail og lignende og er en del av avtalen.

Denne avtalen er personlig og gjelder KUN én bruker, det må det inngås egne avtaler for hver enkelt bruker.

Det er de til enhver tid gjeldende priser og opplysninger som ligger ute på www.takstcom.no sine nettsider som er gjeldene for avtalen.

Merknad; Honnørrabatt:
Fra og med året du fyller 65 rer det halv pris på alle produkter i TakstCom systemet.
Vi ønsker at kunnskapen til godt voksne takstfolk skal bevares og at det skal være mulig å fortsette på deltid/under nedtrapping uten at kostnadene skal være for høye for den enkelte.

Varighet og oppsigelse

Bindingstid for hver bruker er 12 måneder og må sies opp med 3 måneders varsel. Det er ingen etableringskostnader. Opplæring av systemet, samt nødvendig oppfølging med hver bruker, er inkludert i prisen.

Du kan velge om du vil betale hver måned, hvert halvår eller for hele året.

TakstCom sender spesifisert faktura til lisensinnehaver. Betalingsfrist er 14 dager. Vi benytter e-faktura.

Volumforpliktelser og eksklusivitet

Avtalen pålegger ingen minimums bruk – eller maksimumsbruk. Det er fri bruk. Lisensinnehaver benytter fritt alle maler og skjemaer som til enhver tid kan lastes ned fra takstcom sine sider (link tilsendes på mail etter mottak av avtale). Forutsetninger er at kravene i neste avsnitt tilfredstilles (“Krav til lisensinnehaver”).

Som lisensinnehaver kan du fritt benytte andre tilsvarende tjenester fra andre leverandører – du forplikter deg ikke til å kun benytte TakstCom (jmf konkuranselovgivningen).

Krav til lisensinnehavere

Tjenesten som lisensinnehaver utfører for 3.part er lisensinnehavers ansvar. Alt innhold skal kontrolleres før utsendelse til tredjepart. Dette gjelder faglig innehold, skjema struktur mv. Takstcom AS har ikke ansvar for eventuelle feil levert av lisensinnehaver eller feil i rapportformatet / rapportmalen.

Lisensinnehaver skal ha faglig grunnlag og nødvendige kvalifikasjoner for å kunne levere rapporter til 3.part. Tjenesten skal være i samsvar med 3. part sine krav til kvalitet mv, samt alminnelige aksepterte bransjestandarder. Videre skal tjenesten utføres i samsvar med de krav som følger av lovgivning og offentlig vedtak.

Lisensinnehaver skal sikre at 3. persons personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende, sikre personopplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet og at de for øvrig behandles i samsvar med krav i lover og regler, herunder gjeldende personopplysningslov eventuelle forskrifter, konsesjoner og godkjente adferds normer. Regelverket omfatter EUs Personvernforordning /EUs General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, inkorporert i norsk lov.

TakstCom sine lisensinnehavere bekrefter ved nedlasting og bruk av programmet at de har eget internt KS system som også omfatter behandling av personopplysninger. Merk også at lisensinnehaver har plikt til å motsette seg å behandle personopplysninger på en måte som strider mot regelverket.

Taushetsplikt

Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15. juni 2018 er den sentrale norske loven innenfor rettsområdet opphavsrett. Den nye åndsverksloven trådte i kraft 1. juli 2018.

Loven gir opphavspersonen eierskap til sine verk, og forbyr kopiering av andres åndsverk.

TakstCom sine systemer og programmer er beskyttet av lov om opphavsrett.

Partene skal bevare taushet om, og forhindre at andre får adgang til eller kjennskap til opplysninger og materiale som de får kunnskap om i forbindelse med denne avtalen og gjennomføringen av den. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til opplysninger om:

  • Drifts- eller forretningsmessige forhold som kan være av konkurransemessig betydning.
  • Personlige forhold.
  • Skjema, rapportmaler, fraseregister og struktur.

Taushetsplikten gjelder også lisensinnehavers eventuelle ansatte. Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt.

Lisensinnehaver skal ikke benytte TakstCom som referanse eller offentliggjøre at denne avtalen er inngått uten å ha skriftlig samtykke til dette fra TakstCom.

Kontroll og revisjon

TakstCom kan på egen bekostning foreta kontroll og kreve innsyn hos lisensinnehaver og å undersøke om TakstCom sine systemer benyttes i henhold til avtalen.

Offentlige myndigheter skal til enhver tid ha rett til kontroll og innsyn i den delen av lisensinnehaver virksomhet som angår det offentlige.

Mislighold

Denne avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

Ved mislighold av avtalen, kan TakstCom kreve erstatning.

Mislighold kan være:

  • gi firmaer / organisasjoner mv tilgang til TakstCom sine produkter.
  • gi opplysninger til firmaer / organisasjoner mv om TakstCom sine produkter.
  • bryte taushetsplikten

TakstCom kan kreve erstattet det tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre lisensinnehaver kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives lisensinnehaver . Erstatningen inkluderer tap for fremtidige potensielle avaler, herunder utgifter og arbeid knyttet til juridisk bistand, samt tap ved merarbeid forårsaket av misligholdet.

Maksimal erstatning er begrenset til et beløp som tilsvarer det potensielle tapet TakstCom vil ha de neste 10 år. Denne maks – begrensningen gjelder imidlertid ikke hvis lisensinnehavers har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Opphør / oppsigelse

Ved opphør av avtalen mellom partene, plikter lisensinnehaver etter nærmere instruksjon å tilbakelevere, overføre, slette og/eller forsvarlig destruere alle opplysninger som er mottatt fra TakstCom (dette gjelder dog ikke rapporter som er utført og som skal tas vare på i minimum 5 år av lisensinnehaver).

Dette omfatter også sletting av logger, sikkerhetskopier og lignende. Lisensinnehaver skal fremlegge skriftlig dokumentasjon på at ovennevnte krav er oppfylt. TakstComs rett til revisjon etter punkt «kontroll og revisjon», for å sikre at lisensinnehavers plikter er oppfylt, gjelder også etter opphør av avtalen.

Lovvalg og tvister

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår en tvist mellom partene om forhold som er omfattet av denne avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler med Oslo tingrett som rett verneting.

Registreringsskjema

Registreringsskjema