LITT OM HVA VÅRE RAPPORTER BRUKES TIL

Dette er kun et lite utdrag av våre rapporter - vi utvikler stadig flere.

VERDITAKST

Verditakst er ett eget produkt - og brukes gjerne i kombinasjon med en tilstandsrapport. Verditakst blir utarbeidet på grunnlag av befaring. Under befaringen foretar vi en oppmåling av arealer og vi foretar en enkel kontroll av objektet. Rapporten egner seg ikke til bruk ved omsetning av eiendommer, men den egner seg godt ved refinansiering, arv og skiftesaker osv. Taksten inneholder en enkel teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon, osv. En verditakst kan være alt fra en enkel verdivurdering til en mer omfattende verditakst – du velger nivå selv.

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapport kan som utgangspunkt brukes på alle typer bygg. Rapportene kan utføres etter 3424, 3600 med ny forskrift for boligsalg og som grunnlag for oppussing før salg eller etter kjøp. Alt kan tilpasses på nivå 1, 2 og 3 inkludert vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter. Målet med rapporten er å skape trygghet og få en oversikt over tilstanden på bygget. Det er f.eks alltid i alle parters interesse å ha en felles forståelse for tilstanden av bygget ved ett salg. Tilstandsrapport er mest brukt i forbindelse med salg, men brukes også på f.eks på næringsbygg og på fellesdeler på borettslag og sameier. Skal du selge, blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Skal du bruke rapporten for å utarbeide en vedlikeholdplan, er det vesentlig med levetid og prioriteringer osv. Rapporten er et verktøy som synliggjøres hvilke tiltak som må forventes.

SKAL DU KJØPE BOLIG?

Alt for mange opplever usikkerhet ved kjøp av bolig. Konfliktnivået for reklamasjoner etter boligkjøp er for høyt, og det er alt for mange triste historier om uheldige boligkjøp. Ofte tvinges boligkjøpere til å ta forhastede beslutninger. Det er ofte kort tid fra visning til budrundene begynner å løpe, og som kjøper har du ofte bare en time på å se over boligen. Det er lov å bli stresset.... "Hastverk er lastverk"... Vi bruker gjerne 3 - 4 timer på å kontrollere en bolig. Vi har 40 års erfaring på bygg.... Du har ofte kun 1 time på visning før du kaster deg på en opphetet budrunde... Vi tilbyr deg som boligkjøper assistanse. Vi ønsker å komme på befaring av objektet sammen med deg. Avtal privatvisning så stiller vi sammen med deg.

FORHÅNDSTAKST

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en bygning (eller del av en bygning - tilbygg f.eks) som er planlagt oppført. Eksempelvis kan banken din være ute etter verdien ved det ferdigstilte prosjektet. I vår vurdering går vi grundig gjennom dine planer og bruker våre egne beregninger for å kontrollere budsjettet (trygghet med en kontroll av kalkylen fra ett annet system enn de som kanskje har gitt deg tilbudet). Vi går også gjennom dine tilbud og passer på at alt er med. Ingenting er kjedeligere enn å få en overraskelse underveis i byggingen på detaljer som kan være utelatt. Ekspempelvis: Dreneringen, er den medtatt av hovedetntreprenør eller en sideentreprenør. Er det en sideentreprenør, hvem er det - er det murere eller maskinentreprenør - eller er det forutsatt at du skal ordne dette selv? Tenk også gjennom stikkledninger, tilførsel for tele og el osv- osv. Vi har systemer for dette.

OPPFØLGING AV BYGGEPROSJEKT

Långivere forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene (den økonomiske belastningen) i prosjektet må samsvare med de verdier som til enhver tid er tilført på eiendommen. Kontrollen som vi utfører har til hensikt å unngå «overbelastning» på eiendommen, kort og godt at det ikke faktureres for mer enn det som er tilført av verdier. Ved f.eks. problemer (insolvens) til leverandør er dette svært viktig. Vi gjennomfører befaringer etter en gitt fremdrift, gjerne i forhold til betalingsintervaller. Rapporten leveres på våre standardiserte maler og rapporteres til byggherre og långiver. Vi kan også hjelpe deg med: Gjennomgang av byggebudsjett og avregning og oppfølging av byggebudsjett i byggeperioden. Teknsik kontroll (3.-parts kontroll) i hele byggeperioden. Våre systemer er testet gjennom snart 40 år!

SELGE SELV?

Å selge bolig er noe de fleste av oss gjør noen få ganger i livet - og dette er ikke alltid like lett. I dag er det vanlig å bruke eiendomsmegler ved salg av egen bolig, da disse fremstår som dyktige selgere som ofte tilbyr et godt produkt for deg som skal selge bolig. Imidlertid kan kostnadene ved å benytte disse tjenestene for mange fremstå som høye, og derfor ser vi at markedet blir mer oppmerksom på muligheten ved å selge selv. Det finnes det flere aktører som oppgjørsselskaper og advokater som bistår med det formelle i eiendomstransaksjonen. Gjennomgang og kvalitetssikring av dokumenter er en del av vår kompetanse og hverdag, bl.a. fordi verdien av boligen ikke kan settes før alle opplysninger foreligger. Vi har også inngående kunnskap om det byggetekniske og er dessuten en uavhengig fagperson. Vi kan ikke hjelpe deg med selve salget, men Rapport for Boligsalg trenger du nok uansett om du skal bruke megler eller selge selv

MARKEDSLEIE

Markedsverdi er egnet ved vurdering av verdien av eierskapet til en eiendom, mens markedsleie er egnet ved vurdering av beløpet som kan forventes å bli betalt i leie for en eiendom. Eiendomsmarkedet er et marked der fast eiendom ikke bare kjøpes, men også leies. Markedsleie defineres slik; "Det estimerte beløpet som eiendommen på tidspunktet for verdsettingen vil kunne leies ut for, på vilkår som er fastsatt i en faktisk eller antatt leieavtale, i en transaksjon på armlengdes avstand mellom en villig utleier og en villig leietaker etter korrekt markedsføring, der hver av partene har vært velinformert og har handlet med forsiktighet og uten tvang.” Trenger du hjelp til vurdering av markedsleien på din eiendom, kontakt oss.

TAKSERING AV TOMT MV

Det er mange forhold man skal ivareta ved en vurdering av en tomt. Våre systemer og rapporter har vært i bruk i mer en 25 år og er velprøvde bla. i retten. Rapportene egner seg også meget godt ved vurderinger av festetomter. Tomtevurdering gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet. Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet avkastning. En rapport inneholder f.eks tomteverdi, råtomtens markedsverdi, informasjon om ulike kostnader for opparbeidelse av tekniske anlegg, tilknytningsavgifter for vann / avløp, miljømessige forhold, osv. Innunder tomtetaksering vurder vi også festetomter for innløsning.

OVERTAKELSE AV NY ELLER BRUKT BOLIG

Å søke bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert blitt en selvfølge. Godt for kjøper, men også en stor fordel for selger. Ved overtakelse av nybygg vil det være teknisk forskrift og avtalte kontrakter som setter standarden. For overtakelse av brukte boliger vil det være andre regler som gjelder. Det avgjørende her er om boligen er i overensstemmelse med de opplysninger som er gitt i prospekt og annen dokumentasjon som var tilgjengelig når tilbud ble gitt. Eller om det finnes deler i boligen som er fornyet og som må betraktes som nytt med hertil samme forventede sluttførsel som nytt. Be om hjelp ved overtakelse, vi har rutiner og lang erfaring i dette.

VEDLIKEHOLDSPLANER

"Vedlikeholdsplanen gjør livet mer behagelig" Våre vedlikeholdsplaner inneholder: Oversikt over hva vedlikeholdet koster Budsjett og tidsplan for det forebyggende vedlikeholdet Plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak Uten en god plan, øker risikoen for at du må drive med «brannslukking». Krisehåndtering av situasjoner som har kommet ut av kontroll er sjeldent lønnsomt. Ikke minst skaper slike situasjoner fort dårlig stemning i heimen. Med en god vedlikeholdsplan får man bedre kontroll på kostnader, og det blir enklere å ta oppgavene litt etter litt i stedet for store og dyre skippertaksprosjekter. En annen positiv effekt av vedlikeholdsplanlegging, er at man får et tydeligere bilde av hvilken kompetanse man trenger å hente inn til å utføre vedlikeholdsarbeid.